กิจกรรมออนไลน์

กิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2563

6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

ชมวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษาได้ที่นี่ 

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่า จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝน เป็นระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือเรียกว่า
จำพรรษา ซึ่ง พรรษา แปลว่า ฤดูฝน จำ แปลว่า พักอยู่ ซึ่งการเข้าพรรษาตามปกติจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และจะสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษานั่นเอง

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา สาเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือนนั้น ก็เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักจากการจาริก เผยแผ่ศาสนายังสถานที่ต่างๆ ที่จะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปี ที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกัน ภายในอาวาส เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย จากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ นับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์

กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันเข้าพรรษานั้น ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และฟังพระธรรมเทศนา หนึ่งกิจกรรมที่นิยมในโอกาสวันเข้าพรรษา คือการถวายเทียนพรรษา ถือเป็นกิจกรรมใหญ่ของทุกปี ที่แต่ละหน่วยงานจะจัดตกแต่งต้นเทียนพรรษาให้สวยงามแล้วแห่ไปวัด เรียกว่าประเพณีการแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายแด่พระสงฆ์เป็นพุทธบูชา ให้ได้ใช้แสงสว่างจากเทียน ศึกษาพระธรรมวินัย และถือว่าบุญกุศลที่ได้จากการถวายเทียน จะทำให้ชีวิตพบแต่ความสว่างไสว ประดุจแสงเทียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมตั้งสัจจะอธิษฐาน ประกอบแต่คุณงามความดี งดเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ในเทศกาลเข้าพรรษานี้ เพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแก่ตนเองโดยทั่วกัน

เรียบเรียงข้อมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม
เรียบเรียงโดย กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่