กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ
ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีตักบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธานสงฆ์ รับบิณฑบาต ณ เทวราชธรรมศาลาวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม ร่วมตักบาตรน้ำปานะด้วย