กิจกรรม

ราชมงคลพระนคร อวดฝีมือถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม ชูนโยบายงานศิลปวัฒนธรรมยุค 4.0 ในงานสัมมนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 9 มทร.

S__65544699

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ในการนี้ อธิการบดีได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง  “นโยบายการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม ยุค 4.0” โดยอธิบายแนวทางการดำเนินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล จากนั้น ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปวัฒนธรรมจากทั้ง 9 มทร. ร่วมแบ่งปันแนวทางการดำเนินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของแต่ละมทร.

ในภาคบ่าย มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สารสนเทศศิลปวัฒนธรรม ชุมชนแพรกหนามแดง โดยคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผักตบชวาโดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และกิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ดอกไม้ประดิษฐ์ โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าขาวม้า สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

สำหรับ กิจกรรมในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมวังลดาวัลย์ หรือวังแดง อ.ดุสิต จ.กรุงเทพ ซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2449  ปัจจุบันเป็นพื้นที่ตั้งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และในภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร เรือนไม้สถาปัตย์กลิ่นอายวิคทอเรียนสีฟ้าน้ำทะเล ตั้งเด่นสง่าใน ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร อันเคยเป็นวังที่ประทับของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ก่อนจะสรุปผลการประชุมสัมมนาและพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปให้แก่ มทร.ธัญบุรี.