กิจกรรม

โครงการ มทร.พระนครสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง

img_3911

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มทร.พระนครสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ โดยมีนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป๊นผู้กล่าวรายงาน
ในโครงการนี้ นักศึกษาได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และศึกษาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านนาต้นจั่น ชุมชนตัวอย่างที่ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผศ.ยุทธภูมิกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยฯ ยึดมั่นในการสนองพระราชดำริในหลักปร้ชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นหลักปฏิบัติสำคัญ ที่นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและในการศึกษาเพื่อให้รู้จักความพอประมาณ รู้จักการใช้เหตุผลและสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง พร้อมรับใช้สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป”
ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ U-Channel ในการถ่ายทำรายการและเก็บข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อไป