กิจกรรม

ร่วมกันสร้างเกราะป้องกันธรรมชาติ
โดยการบวชป่าและสร้างฝ่ายชะลอน้ำ

นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มทร.พระนครสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ 1 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ณ พื้นที่อุทยานสวนหินพุหางนาค อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ในการนี้มีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวน 99 คน โดยมีกิจกรรมบวชป่าเพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และเรียนรู้ระบบนิเวศน์เขาหินปูนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหางนาค ที่สำคัญ นักศึกษายังได้รวมพลังกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า และกิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจาก ช่อง U Chanel ร่วมทำสกูปข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอีกด้วย