ม.ราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่จ.กาญจนบุรี เตรียมรับรมช.ศึกษาธิการตรวจเยี่ยมพื้นที่

นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี หารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วยผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจ.กาญจนบุรี เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ของดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

ในการนี้ ม.ราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ พื้นที่แปลง ๙๐๕ จ.กาญจนบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการตรวจเยี่ยมเขตพื้นที่ จ.กาญจนบุรี โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ เป็นประธาน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอรพิม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัยการอาชีพ และสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เตรียมนำเสนอกิจกรรมที่หน่วยงานได้ดำเนินการ กำลังดำเนินการ และแผนที่จะดำเนินการในอนาคต โดยเน้นเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การจัดการขยะ การจัดการป่าไม้สิ่งแวดล้อม และการสร้างอาชีพ ตามนโยบายเพื่อให้สถาบันการศึกษาปรับทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย ให้เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และนโยบายของรัฐบาล