วัตถุประสงค์

    • ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
    • ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
    • ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ