หน้าแรก

ฐานข้อมูล

แผ่นพับ อพ.สธ.

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)

คู่มือการใช้งาน Mobile Appliction

แอนนิเมชั่นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

แอนนิเมชั่นงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

ฐานข้อมูล หนังสือของพ่อ สามารถเปิดอ่านได้ทุกเล่ม รวบรวมข้อมูลจาก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐานข้อมูลพรรณพฤกษา มทร.พระนคร

ฐานข้อมูล อพ.สธ มทร.พระนคร

ฐานข้อมูลวิจัยวัฒนธรรม ๙ มทร.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ๙ มทร.

ข่าวสาร

ราชมงคลพระนคร จับมือ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดตัวอาหารทางเลือกใหม่ เจลลีอ้ายอวี้สูตรสมุนไพรตรีผลาต้านอนุมูลอิสระ สำหรับผู้สูงอายุ

สวนโบราณย่านจอมทอง ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศเจตนารมณ์ลดก๊าซเรือนกระจก ตั้งเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions)

นศ.ราชมงคลพระนคร โชว์ไอเดียเครื่องประดับสุดเก๋จากขยะพลาสติก

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรชนก แสนเสนาะ และ นางสาวสิริณญา เกตุนาค นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย “ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม” กิจกรรมประกวดนวัตกรรมทางปัญญา ภายใต้หัวข้อ การเพิ่มมูลค่าเศษกระดาษสำนักงานสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อาคารรัฐสภา

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) สาธิตอาหารรสเลิศประจำแต่ละรัชสมัย “งานเฉลิมฉลองครบรอบการดำเนินธุกิจในประเทศไทยปีที่ 145 ของ บริษัท บี.กริม”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทง อันเป็นศิลปวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมายาวนาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากประเพณีนี้ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ การนี้ ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนามศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภายใต้ศูนย์แม่ข่ายภาคกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเฝ้ารับเสด็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง ได้นำเสนองานวิชาการเชิงประวัติศาสตร์ในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง “สวนโบราณย่านจอมทอง” อันเป็นพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( 29 ไร่ 15 ตารางวา) ที่ได้รับมอบจากคุณปนัดดา สุวรรณานนท์ ซึ่งมีแผนการพัฒนาพื้นที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.ราชมงคลพระนคร) รวมทั้งมีการเชื่อมประสานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

15 พฤศจิกายน 2566 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน การนี้ ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พิจารณาส่ง นายถาวร อ่อนละออ นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง นายพัศวุฒิ บริบูรณ์ เพื่อเข้าร่วมประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความต้องการในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ในการประชุมดังกล่าวมีคุณธนิรัตน์ ธนวัฒน์ ผู้จัดการโครงการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความต้องการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีพันธมิตร ในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่บูรณาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ การประชุมนี้ จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มีผู้บริหารและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม โดยมีแผนจะจัดครั้งต่อไปในจังหวัดชลบุรี ตามลำดับ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ ถือเป็นประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะมุมมองต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของคนในเมือง อีกทั้ง อปท. ยังต้องการการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้และเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2566 ภายใต้นโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรม หัวข้อ “โครงการพัฒนาทักษะงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล”

UI Green Metric Wovld Uhiversity Rankings

โครงการ “เพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ภาพกิจกรรม

ประชุม / สัมมนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ดร.ก้องเกี่ยรติ มหาอินทร์) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ 1/2567

อธิการบดี (ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล) เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ โดยมีวาระสำคัญ (ร่าง) คำสั่งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖๑.๒ การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน ๑.๓ หารือแนวทางดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ๑.๔ อพ.สธ. นัดหมายการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์ ดร.ก้องเกียรต มหาอินทร์) ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสำนักศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ – มทร.พระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐0 – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารรพีพัฒนศักดิ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ดำเนินการประชุมโดยงานศิลปวัฒนธรรม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.-มทร.พระนคร ร่วมประชุมหารือแนวทางการร่วมสนองพระราชดำริ พร้อมด้วย รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมหารือแนวทางการร่วมสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มทร.พระนคร และการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.บนพื้นที่ที่ได้รับบริจาค เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

ร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสำนักศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมเทเวศร์ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยที่ประชุมพิจารณาร่างแบบรายงานการจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ระดับคณะ/สำนักหรือเทียบเท่า) ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันดุดมศึกษา พ.ศ. 2565 เพื่อหาแนวทางร่วมในการดำเนินการจัดตั้งสำนักศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566

กองกลาง งานศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร) ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30 น. – 16:30 น. การนี้ท่านอธิการบดีมอบหมายให้ อาจารย์ ดร. ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมแทน ในที่ประชุมได้พิจารณร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และร่างคณะทำงานโครงการอนุรักษืพันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายงานผลความคืบหน้าจากการประชุมคณะจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แนะนำชมรมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพิจารณาแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษืพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565) แจ้งผลการพิจารณาสนับสนุนโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. – มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบการอบรม

การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารรพีพัฒนศักดิ์