หน้าแรก

ฐานข้อมูล

ข่าวสาร

คณะวิทย์ฯ มทร.พระนคร จับมือ บริษัท เจนโก้ เมดิคอล ศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรและการปลูกกัญชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแหล่งโบราณคดีมรดกโลก “บ้านเชียง”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร บูรณาการศาสตร์พันธุกรรมพืช สู่งานศิลปะบนผืนผ้า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดโครงการบริการสังคม โครงการให้คำปรึกษาการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร

กองพัฒนานักศึกษา โครงการอาสาสร้างฝาย ขยายป่า ภายใต้กิจกรรม “ปลูกรักษ์…ปักเลน”

คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบ ได้จัดโครงการวิจัยการจัดการการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกสู่สากลตามแนวทางพระราชดำริ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัตน์ จงดา อาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-อาเชียน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง“เครื่องโต๊ะ เครื่องบูชาอย่างไทย”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานระบบการปลูกพืชในอาคารด้วยแสงประดิษฐ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบชิ้นงานโปรเจคสาขาเครื่องกลแก่สำนักงานเขตดุสิต

มทร.พระนคร ปิ๊งไอเดีย นำขุยมะพร้าวรียูสแผ่นฝ้าเพดาน แก้ปัญหาบ้านร้อน

ภาพกิจกรรม

ทีมผู้บริหารและบุคลากร ศึกษาดูงานนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เยี่ยมชมประวัติช่างกลพระนครเหนือ-ปัจจุบัน

กองศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C- อพ.สธ. ระยะ 5 ปี

ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร

ราชมงคลพระนครสืบสาน ศาสตร์พระราชา

นิทรรศการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ลงมือปฏิบัติจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

ประชุม / สัมมนา

การประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปี ที่เจ็ด(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม”

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ : 2 ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. – มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 3/2562

ประชุมโครงการจัดประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่่ 2/2562

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันเครือข่าย C อพ.สธ.