หน้าแรก

ฐานข้อมูล

แผ่นพับ อพ.สธ.

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)

คู่มือการใช้งาน Mobile Appliction

แอนนิเมชั่นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

แอนนิเมชั่นงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

ฐานข้อมูล หนังสือของพ่อ สามารถเปิดอ่านได้ทุกเล่ม รวบรวมข้อมูลจาก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐานข้อมูลพรรณพฤกษา มทร.พระนคร

ฐานข้อมูล อพ.สธ มทร.พระนคร

ฐานข้อมูลวิจัยวัฒนธรรม ๙ มทร.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ๙ มทร.

ข่าวสาร

ทีมงานจอยลิเดย์ บริษัท แฟมมีลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด ส่งมอบตัวอย่างสแตมป์รีไซเคิลให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วช.เปิดรับข้อเสนอ กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-วช)

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าไหมจากน้ำมะพร้าว นวัตกรรมสารสกัดธรรมชาติ ผลงานวิจัยราชมงคลพระนคร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมหลักสูตรในการนำเทคโนโลยีมาควบคุมงานด้านการเกษตรอัจฉริยะ

ผู้บริหารราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อพัฒนาสู่สังคม Net-Zero ของไทยสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จอมทอง

ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้หัวข้อ “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ท้องทะเล”

ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้ง-ตะบูน ผลงาน น.ศ.ราชมงคลพระนคร เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง สู่ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ท้องถิ่นชุมชนบ้านลมทวน

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าไหมจากน้ำมะพร้าว นวัตกรรมสารสกัดธรรมชาติ ผลงานวิจัยราชมงคลพระนคร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดครีมเต้าหู้ถั่วเหลืองเสริมไข่ผำแห้ง ผลงาน น.ศ.ราชมงคลพระนคร ทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ

ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้ง-ตะบูน ผลงาน น.ศ.ราชมงคลพระนคร เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง สู่ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ท้องถิ่นชุมชนบ้านลมทวน

ราชมงคลพระนคร จับมือ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดตัวอาหารทางเลือกใหม่ เจลลีอ้ายอวี้สูตรสมุนไพรตรีผลาต้านอนุมูลอิสระ สำหรับผู้สูงอายุ

ภาพกิจกรรม

ประชุม / สัมมนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ดร.ก้องเกี่ยรติ มหาอินทร์) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ 1/2567

อธิการบดี (ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล) เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ โดยมีวาระสำคัญ (ร่าง) คำสั่งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖๑.๒ การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน ๑.๓ หารือแนวทางดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ๑.๔ อพ.สธ. นัดหมายการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์ ดร.ก้องเกียรต มหาอินทร์) ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสำนักศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ – มทร.พระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐0 – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารรพีพัฒนศักดิ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ดำเนินการประชุมโดยงานศิลปวัฒนธรรม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.-มทร.พระนคร ร่วมประชุมหารือแนวทางการร่วมสนองพระราชดำริ พร้อมด้วย รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมหารือแนวทางการร่วมสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มทร.พระนคร และการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.บนพื้นที่ที่ได้รับบริจาค เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

ร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสำนักศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมเทเวศร์ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยที่ประชุมพิจารณาร่างแบบรายงานการจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ระดับคณะ/สำนักหรือเทียบเท่า) ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันดุดมศึกษา พ.ศ. 2565 เพื่อหาแนวทางร่วมในการดำเนินการจัดตั้งสำนักศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566

กองกลาง งานศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร) ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30 น. – 16:30 น. การนี้ท่านอธิการบดีมอบหมายให้ อาจารย์ ดร. ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมแทน ในที่ประชุมได้พิจารณร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และร่างคณะทำงานโครงการอนุรักษืพันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายงานผลความคืบหน้าจากการประชุมคณะจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แนะนำชมรมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพิจารณาแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษืพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565) แจ้งผลการพิจารณาสนับสนุนโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. – มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบการอบรม

การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารรพีพัฒนศักดิ์