หน้าแรก

ฐานข้อมูล

ข่าวสาร

ศูนย์ดุสิตศึกษา

คณะคหกรรมศาสตร์ ปิ๊งไอเดีย แปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบขลู่ เพิ่มมูลค่า อนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชตามรอยพระราชดำริ

มทร.พระนคร ส่งมอบนวัตกรรมไกด์อัจฉริยะพร้อมใช้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสืบสานศาสตร์พระราชา

มทร.พระนคร แปรรูปเส้นใยใบอ้อย สู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ลดการเผาทำลาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มทร.พระนครเจ๋ง!! วิจัยคลอโรฟิลล์จากผักตบชวา แปรรูปวัชพืชไร้ค่าสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

อาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เข้าร่วมโครงการ Creative Young Designer Season 2

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เปิดเวทีนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) ของนักศึกษา ภายใต้ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2” ประจำปี 2565

คหกรรมศาสตร์ ส่งมอบชุด โครงการมหกรรมผ้าไหม“ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 11” แก่เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

คหกรรมศาสตร์ฯ โชว์ฝีมือ ตัดเย็บชุดไหมไทย ให้กับรัฐมนตรี อว.และปลัดกระทรวง ในโครงการมหกรรมผ้าไหม“ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 11”

นักวิจัย มทร.พระนคร วิจัยผลึกแก้วเซรามิกชีวภาพนาโน สำหรับประยุกต์ใช้รักษาโรคมะเร็ง

ภาพกิจกรรม

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.1 ความเป็นมา

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.2 เดินลุยสวนผลไม้ สวนสมุนไพรไปกับลุงยวง

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.3 โคกหนองนา สไตล์ลุงยวง

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.4 ฐานการเรียนรู้กบคอนโด

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.5 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุก

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.6 ฐานการเรียนรู้การเผาถ่าน

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.7 ฐานการเรียนรู้การกลั่นน้ำมันหอมระเหย

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.8 ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก

ประชุม / สัมมนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.–มทร.พระนคร) ครั้งที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น.

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจราย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย หัวหน้างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการอำนวยการ จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทน

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet

การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

การประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปี ที่เจ็ด(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)