หน้าแรก

ฐานข้อมูล

ข่าวสาร

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์…..ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ (รูปแบบออนไลน์)

สถาบันวิจัยพัฒนา มทร.พระนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี ชุมชนโอทอปเพชรบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ถอดบทเรียนการจัดการเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมกับอุบัติภัยสารเคมี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เปิดตัว แอปฯ’Go Samut Songkhram’ เทคโนโลยีท่องเที่ยวเมืองรอง เชิงสร้างสรรค์

ผลงานจาก ทีม Astronaut นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1 ใน 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ การประกวดโครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2

อภัยภูเบศรแจก “คู่มือดูแลสุขภาพฉบับประชาชน” สู้ภัยโควิด ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยและสมุนไพร โหลดฟรี

คณะวิทย์ฯ มทร.พระนคร จับมือ บริษัท เจนโก้ เมดิคอล ศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรและการปลูกกัญชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแหล่งโบราณคดีมรดกโลก “บ้านเชียง”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร บูรณาการศาสตร์พันธุกรรมพืช สู่งานศิลปะบนผืนผ้า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดโครงการบริการสังคม โครงการให้คำปรึกษาการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร

กองพัฒนานักศึกษา โครงการอาสาสร้างฝาย ขยายป่า ภายใต้กิจกรรม “ปลูกรักษ์…ปักเลน”

ภาพกิจกรรม

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.1 ความเป็นมา

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.2 เดินลุยสวนผลไม้ สวนสมุนไพรไปกับลุงยวง

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.3 โคกหนองนา สไตล์ลุงยวง

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.4 ฐานการเรียนรู้กบคอนโด

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.5 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุก

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.6 ฐานการเรียนรู้การเผาถ่าน

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.7 ฐานการเรียนรู้การกลั่นน้ำมันหอมระเหย

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา EP.8 ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก

ประชุม / สัมมนา

การประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปี ที่เจ็ด(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม”

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ : 2 ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. – มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 3/2562

ประชุมโครงการจัดประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่่ 2/2562

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันเครือข่าย C อพ.สธ.