กองศิลปวัฒนธรรม
นำนักศึกษาปลูกป่าสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

cover

กองศิลปวัฒนธรรม ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ ม.ราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ ๓ กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง ๙๐๕ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แปลง ๙๐๕ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๖ คน
ในการนี้ นักศึกษาได้ลงพื้นที่แปลง ๙๐๕ เพื่อดูแลรักษาปรับปรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการปลูกกล้าไม้ยืนต้น คือต้นเหรียง อบเชย มะม่วงป่า และจามจุรี ปลูกกล้วยเป็นไม้พี่เลี้ยง ใส่ปุ๋ยต้นไม้เดิมในพื้นที่ ติดแท็กระบุพิกัดต้นไม้และรหัสประจำต้น เพื่อติดตามการเจริญเติบโต โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ ให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา รู้คุณค่าการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช และรักในทรัพยากรของชาติ