การประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปี ที่เจ็ด(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ : 2 ประจำปี 2563

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 3/2562

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ในที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 63 (โดยใช้งบประมาณประจำปี 2562 ไปพลางก่อน) การปรับเปลี่ยนโครงการอพ.สธ. เพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 64 กำกับติดตามการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย เขตดุสิต เขตพระนคร พิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 Continue Reading →

ประชุมโครงการจัดประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการจัดประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ในการนี้มีการบรรยายพิเศษ “การยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” โดยนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. เป็นผู้บรรยายพิเศษ

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่่ 2/2562

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ในที่ประชุมได้สรุปการพิจารณาความร่วมมือเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกันในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมให้คณะท่านร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2562 พร้อมด้วยเรื่องสืบเนื่องและเรื่องเพื่อพิจารณา ภาพกิจกรรม

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันเครือข่าย C อพ.สธ.

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันเครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม AB 01 ชั้น 10 ตึก KX – Knowledge Exchange for Innovation and Entrepreneurship ถนน กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขต ธนบุรี Continue Reading →

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอพ.สธ.

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการบรรยาย แนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-มทร.พระนคร โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่