ราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

cover

ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้านสมุนไพร ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
ในการนี้ นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ชมนิทรรศการภูมิปัญญาไทยกับสมุนไพรพื้นบ้าน เยี่ยมชมสวนสมุนไพรไทยที่รวบรวมไว้กว่า 260 ชนิด ประมาณ 20,000 ต้น แบ่งตามกลุ่มสรรพคุณในการรักษาโรค และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วม ทำกิจกรรมบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้วิถีชีวิต ตามแนวพระราชดำริวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในด้านสมุนไพร