ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่่ 2/2562

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ในที่ประชุมได้สรุปการพิจารณาความร่วมมือเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกันในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมให้คณะท่านร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2562 พร้อมด้วยเรื่องสืบเนื่องและเรื่องเพื่อพิจารณา

ภาพกิจกรรม