ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันเครือข่าย C อพ.สธ.

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันเครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม AB 01 ชั้น 10 ตึก KX – Knowledge Exchange for Innovation and Entrepreneurship ถนน กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร