ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอพ.สธ.

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการบรรยาย แนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-มทร.พระนคร โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่