มทร.พระนครเรียนรู้วิถีถิ่นไททรงดำ

งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการมทร.พระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์วัฒนธรรมไททรงดำ บ้านหัวเขาจีน จ.ราชบุรี ในวันที่ 15-16 พ.ย. 57 โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.พระนคร เข้าร่วมโครงการจำนวนร่วม 100 คน ภายในโครงการนักศึกษาได้ลงพื้นที่ชุมชนศึกษาการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยภูมิปัญญาการถนอมอาหารในกิจกรรม 5 ไห กับอาหารไทยพื้นถิ่น เรียนรู้การจักสานเครื่องจักสาน ในกิจกรรมจักสานกับการสืบสานภูมิปัญญา ชมวิธีการเลี้ยงหนอนไหม และสาวไหมในกิจกรรมก่อร่าง สร้างใย สู่เส้นไหมทอผ้า ชมหัตถกรรมผ้าไทยลวดลายไททรงดำในกิจกรรมเส้นใยถักทอ ก่อสร้าง ทางฝัน สัมพันธ์วัฒนธรรมดีงาม และเยี่ยมชมบ้านต้นแบบที่ใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก สร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะสืบสานและ น้อมนำพระราชดำริหลักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน