เยี่ยมชมประวัติช่างกลพระนครเหนือ-ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารและบุคลากรเยี่ยมชมห้องประวัติช่างกลพระนครเหนือ ในบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020

กองศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C- อพ.สธ. ระยะ 5 ปี

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019

ลงมือปฏิบัติจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ณ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018

โครงการราชมงคลพระนครสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ณ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018

ม.ราชมงคลพระนคร “ปลูกป่าในใจคน”

ม.ราชมงคลพระนคร "ปลูกป่าในใจคน” นำนักศึกษาลงแปลง 905 ศึกษาพรรณไม้ เรียนรู้การใช้ประโยชน์ สืบสานงานอนุรักษ์พรรณไม้ ตามรอย… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2018