กองศิลปวัฒนธรรม
นำนศ.ปลูกป่าชายเลนรักษาแผ่นดินไทย

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ ๑ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 24 มกราคม 2558 โดยมีผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเพื่อให้ความรู้แก่ บุคลากร นักศึกษาทุกคณะ ทั้งทางด้าน กายภาพ,ชีวภาพและวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 คณะเกิดการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และการรู้คุณค่าการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช

โครงการนี้มีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร. พระนครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 115 คน ในภาคเช้าผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับชมนิทรรศการ และวีดิทัศน์ประวัติของป้อมพระจุลจอมเกล้า และสารคดีวิกฤตการณ์ รศ.112 ชมป้อมปืนเสือหมอบ และพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง และในภาคบ่ายนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ได้ลงมือปลูกต้นโกงกาง จำนวนรวมกว่า 200 ต้น ณ ป่าชายเลนปากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ช่วยป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่และเป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลสัตว์น้ำ