โครงการรักษาดูแลและปรับปรุงต้นไม้ในแปลง 905 รอบที่ 2 กิจกรรมสำรวจจัดทำแผนผังต้นไม้และใส่ปุ๋ย

งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดโครงการรักษาดูแลและปรับปรุงต้นไม้ในแปลง 905 รอบที่ 2 กิจกรรมสำรวจจัดทำแผนผังต้นไม้และใส่ปุ๋ย ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2557 ณ แปลง 905 (อพ.สธ.) อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร. พระนครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 46 คน ภายในโครงการ นักศึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปดูแลรักษาปรับปรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ ประกอบด้วยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน ปลูกกล้วยเพื่อเป็นพืชพี่เลี้ยงให้กับต้นไม้ที่ปลูกไว้ จับพิกัด GPS ของต้นไม้ภายในแปลง 905 พร้อมติดรหัสประจำต้น เพื่อติดตามการเจริญเติบโต โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ดูแลรักษาปรับปรุงต้นไม้ที่ปลูกด้วยตนเอง และได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อสิ่งมีชีวิตในโลก และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำผู้เข้าร่วมโครงการสำรวจระบบนิเวศน์กลางคืนภายในพื้นที่เขาวังเขมร เพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตภายในป่า ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงในการเข้าสำรวจเป็นอย่างดี