ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 28 มีนาคม 2018