การคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563

Posted Posted in กิจกรรม

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสมัครคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563 โดยสามารถดูหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากลิงค์ด้านล่างนี้   หลักเกณฑ์และใบสมัครคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2563 ใบสมัครคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแลดล้อมดีเด่น (ไฟล์ .docx) หลักเกณฑ์และใบสมัครผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563 ใบสมัครผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563 […]

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหลังรับชมวีดิทัศน์และตอบคำถามได้มากกว่า 70 คะแนน

Posted Posted in กิจกรรม

วีดิทัศน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเพลงมงคลแห่งพระราชา ในการนี้ นักศึกษา มทร.พระนครที่รับชมวีดิทัศน์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่นี่ (นักศึกษาต้องได้คะแนน 70 คะแนนขึ้นไป)

โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

Posted Posted in กิจกรรม

ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020

ดาวโหลดแบนเนอร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted Posted in กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รายชื่อผู้ร่วมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม

28 กันยายน ของทุกปี “วันพระราชทานธงชาติไทย”

Posted Posted in กิจกรรม

28 กันยายน ของทุกปี “วันพระราชทานธงชาติไทย” เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญ คือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ในการนี้สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี […]

กองศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C- อพ.สธ. ระยะ 5 ปี

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2020

ร่วมงาน คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ ประจำปี 2563

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดยผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม ร่วมงาน คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กันยายน 2563 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2020

กองศิลปวัฒนธรรมเข้ารับการตรวจประเมินประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรมเข้ารับการตรวจประเมินประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยมี ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้ โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020

เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม”

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020