วิทันตสาสมาธิ 16-18 ตุลาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความลึกของฌาน โดยมี รศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ เป็นวิทยากรสรุปการบร… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 19 ตุลาคม 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความตื้นของฌาน โดยมี อ.สายสมร สุตะวงศ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 9-11 ตุลาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ลักษณะของฌานโดยมี อ.พีรพล เพ็ชรตระกูล เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 ตุลาคม 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ขั้นตอนของฌาน โดยมี Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีตักบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธานสงฆ์ รับบิณฑบาต ณ เทวราชธรรมศาลาวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม ร่วมตักบาตรน้ำปานะด้วย

วิทันตสาสมาธิ 25-27 กันยายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 25กันยายน 2560 เป็นการแสดงความรู้สึกของนักเรียนที่มาเรียนสมาธิในภาคนี้ โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 29 กันยายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 29 กันยายน Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 18-20 กันยายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิกับการเรียน โดยมี อ.สุริยา มากมูล เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 27 กันยายน 2017

วิทันตสาสมาธิ 11-13 กันยายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิกับการรักษาโรค โดยมี อ.รัตนาวดี ครุยทอง เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 13 กันยายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิกับการรวมคณะ โดยมี อ.สุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยา… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 4-6 กันยายน 2560

  วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง หนทางให้สมาธิเสื่อม โดยมี อ.สุนทรี งามเลิศเป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 5 กันยายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง อทิสสมานกายกับสมาธิ โดยมี อ.จุไร วรศักดิ์โยธิน เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายขอ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม Continue Reading →

มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ญาณสาสมาธิ”

ม.ราชมงคลพระนครจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ญาณสาสมาธิ”รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยา… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 5 กันยายน 2017