กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการ
มทร.สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการมทร.สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านอ่างเตย จ.ฉะเชิงเทรา  

ขอเชิญร่วมงาน รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญร่วมงาน รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร.อย่างยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยในวันที่ 27 ตุลาคม 59โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ มีการบรรยายเรื่อง “นโยบายการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม ยุค 4.0” โดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มีการนำเสนอการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 9 Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรมมีกิจกรรม พลังคนรุ่นใหม่ ร่วมใจกันบวชป่า ปลูกต้นไม้ และสร้างฝายชลอน้ำ

กองศิลปวัฒนธรรมมีกิจกรรม พลังคนรุ่นใหม่ ร่วมใจกันบวชป่า ปลูกต้นไม้ และสร้างฝายชลอน้ำ ใน”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” (National Annual Tree Care Day) วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ อุทยานสวนหินพุหางนาค อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาพบรรยากาศกิจกรรมที่กองศิลปวัฒนธรรมเคยพานักศึกษาไปร่วมกันบวชป่า และสร้างฝาย

ขอเชิญร่วมศึกษาแหล่งพระพุทธศาสนาและนมัสการพระอาจารย์พระธรรมมงคลญาณ วิริยังค์สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล

ในอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ขอเชิญนักศึกษาวิทันตสาสมาธิรุ่น 1 มทร.พระนคร พร้อมกันที่หน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 12.00 น. เพื่อเดินทางไปศึกษาแหล่งพระพุทธศาสนา ชมสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม อันงดงาม ณ วัดธรรมมงคล จากนั้น นมัสการ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรุณารับประทานอาหารกลางวันมาให้เรียบร้อย และแต่งกายด้วยชุดผ้าซิ่นแต่งไทยไปวัด (เสื้อโทนสีขาว) พร้อมกันนี้โปรดร่วมถวายปัจจัยไทยธรรมได้ที่กองศิลปวัฒนธรรม

การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อรับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 18 มกราคม 2560 รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร 022810659 อีเมล acd@rmutp.ac.th เว็บไซต์ http://cul.offpre.rmutp.ac.th ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ Continue Reading →

ขอเชิญร่วมใจถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมใจถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559 เพื่อสืบสานวิถีไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กทม. ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยร่วมกันนุ่งซิ่น แต่งไทย ไปทำบุญกันนะคะ เริ่มลงทะเบียน 7.30 น. ที่หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์