เยี่ยมชมประวัติช่างกลพระนครเหนือ-ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารและบุคลากรเยี่ยมชมห้องประวัติช่างกลพระนครเหนือ ในบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020