นักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรม ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง