คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัตน์ จงดา อาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-อาเชียน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง“เครื่องโต๊ะ เครื่องบูชาอย่างไทย”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานระบบการปลูกพืชในอาคารด้วยแสงประดิษฐ์