ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กองศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2558 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการนี้ มีนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 57 คน เข้าร่วมโครงการ
ภายในกิจกรรมค่าย มีการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมกลุ่ม 6 กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมศึกษานิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ กิจกรรมศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เขาเขียว-เขาชมพู่ กิจกรรมเรียนรู้ทรัพยากรไทยกับงานวิจัยและพัฒนาสู่เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศึกษาแมลงและสัตว์ขาปล้องกับความสำคัญในระบบนิเวศ กิจกรรมศึกษาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานกับความสำคัญในระบบนิเวศ และกิจกรรมความหลากหลายของปักษาพรรณและการจำแนกชนิดเพื่อการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่นอกเหนือไปจากการเรียนรู้จากทฤษฎีในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน และการรักษาทรัพยากรมากขึ้น