กองศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไท-ยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร

ในการนี้มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๔ คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชาวไท-ยวน (ชาวไทยโยนก) รับประทานอาหารขันโตกพร้อมชมการแสดงบอกเล่าประวัติศาสตร์ของชาวไท-ยวนที่อพยพมาอาศัยอยู่ใน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ผ่านการแสดงของเยาวชนในศูนย์วัฒนธรรมฯ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เยี่ยมชมแหล่งศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สำคัญใน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ประกอบด้วย วัดสมุหประดิษฐาราม วัดพะเยาว์ และวัดเขาแก้ววรวิหาร วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้หลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน พร้อมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น