ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 3/2562


ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ในที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 63 (โดยใช้งบประมาณประจำปี 2562 ไปพลางก่อน) การปรับเปลี่ยนโครงการอพ.สธ. เพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 64 กำกับติดตามการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย เขตดุสิต เขตพระนคร พิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก ปรับเปลี่ยนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณาเสนอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ เตรียมการจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการ

ภาพกิจกรรม