ประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
๙ มทร.อย่างยั่งยืน

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ม.ราชมงคลพระนคร) นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และ ผศ.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล ช่วยราชการกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ๙ มทร.อย่างยั่งยืน ณ ณ ห้องประชุมใช้บางยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) เมื่อวันที่ […]

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานบดี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง […]

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ ๓

Posted Posted in ประชุม, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มทรพ.) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น […]

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ ๒

Posted Posted in ประชุม, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทรพ.) ครั้งที่ 2 กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มทรพ.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 30 […]

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557

Posted Posted in ประชุม, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มทร.พระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรมจัดการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทรพ.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า […]

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

Posted Posted in ประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง […]

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.

Posted Posted in ประชุม, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มทร.พระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทรพ.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า […]