ผลการตัดสินประกวดบทกลอนในการ์ดวันแม่หัวข้อ”พระคุณแม่”

ผลการประกวดบทกลอนในการ์ดวันแม่ หัวข้อ “พระคุณแม่”

ในโครงการ  ๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๒ พรรษา มหาราชินี

ระดับมัธยมศึกษา  
รางวัลชนะเลิศ นางสาวสมฤทัย ภาคสุทธิผล
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
001-สมฤทัย (1)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1นางสาวพิมลนาฏ ชมดวง
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
002-พิมลนาฏ (1)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2นางสาวปริยากร กายจริต
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
003-ปริยากร (1)
รางวัลชมเชย นางสาวณัฐธิดา ประสาททอง
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
004-ณัฐธิดาประสาททอง1 (1)
รางวัลชมเชย นางสาวณัฏฐ์นรี นนทวงษ์
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
005-ณัฏฐ์นรีนนทวงษ์1 (1)

ระดับอุดมศึกษา  
รางวัลชนะเลิศ นางสาวเสาวลักษณ์ โกสุมพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
001-เสาวลักษณ์โกสุมพันธุ์1 (1)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
002-ณรงค์ฤทธิ์คิดเห็น1 (1)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2นางสาวพัชรินทร์ โกสุมพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
003-พัชรินทร์โกสุมพันธุ์1 (1)
รางวัลชมเชย นายสุรเทพ ตันตระกูล
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

004-สุรเทพตันตระกูล1 (1)
รางวัลชมเชย นางสาวจิดาพร ทำสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา
005-จิดาพรทำสุข1 (1)

Mother_Day-2014-0032
Mother_Day-2014-0033
Mother_Day-2014-0228
Mother_Day-2014-0223
Mother_Day-2014-0133
Mother_Day-2014-0131
Mother_Day-2014-0128
Mother_Day-2014-0127
Mother_Day-2014-0035
Mother_Day-2014-0034