ประชุมคณะกรรมการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคง เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป้าประสงค์ ๕.๑ สร้างจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทั้ง ๙ คณะและกองศิลปวัฒนธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ ๒ และ ๓ การเตรียมการปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๔ และการเสนอของบประมาณรายได้ ผลผลิตที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ที่ประชุมเตรียมการรับการตรวจการประเมิน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย