กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้

การทำยาดมส้มโอมือ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้ ระยะที่ 3 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำยาดมส้มโอมือ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร
ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยากร อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล และอ.อารยะ ไทยเที่ยง จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำส้มโอมือแก่คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หอสมุดแห่งชาติ และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรภายในหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก และเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยด้านการใช้สมุนไพร