ประชุม

ฝึกอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020