ข่าว

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมชมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้ที่นี่

คณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ