ประชุม

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยในที่ประชุม ได้พิจารณาเตรียมการรับการตรวจประเมิน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการกำกับติดตามการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562) รายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแผนการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 3 – 4 (เมษายน – กันยายน 2562) รอบ 12 เดือน พร้อมทั้งการประเมินผลและแนวทางแก้ไข การรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) การเตรียมการและรวบรวมข้อมูลรายงานผล ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2562) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในวันนี้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการใน ปี 2562 จำนวน 3 ท่าน คือผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ประยุทธ์ สุวรรณศรี นางสาวศิรินาถ สิงหาแก้ว (พี่เล็ก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)
ภาพกิจกรรม