ประชุม

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2562

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการรายงานดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ) ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 พิจารณาแผนการดำเนินงานของบุคลการกองศิลปวัฒนธรรม และการเตรียมการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562)