กิจกรรม

สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กตาบอด

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโสร่วมโครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ ๓ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการกุศล คนตาดี เพื่อคนตาบอด “ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กิจกรรมเริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับโดยนางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย และการขับร้องเพลงยิ้มสู้ ชะตาชีวิต และขอบคุณ จากนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จากนั้น ผศ.ลักขณา จาตกานนท์กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และเป็นประธานมอบเงินบริจาคจากสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๕๐๐ บาท พร้อมของใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับนักเรียน มูลค่า ๕,๕๕๐ บาท ก่อนเยี่ยมชมความเป็นมาของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับคนตาบอด จากนั้นสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๗๐๐ บาท และร่วมเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากนักเรียนผู้พิการทางสายตาของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ อาทิ ผ้าคลุมไหล่ถักโครเชต์ เขียงไม้ เป็นต้น อนึ่ง ยอดเงินบริจาคจากผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส มีทั้งสิ้น ๔๒,๗๕๐ บาท