กิจกรรม

มทร.พระนคร จัดกิจกรรมราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในกิจกรรมราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมดีฮอลล์
มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมเริ่มในเวลา ๐๗.๐๐ น. ประกอบด้วยการถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ๑๐ รูป จากนั้นพระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป นำโดยพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ และรับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในเวลา ๐๘.๓๙ น. เป็นพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ถวายพานพุ่ม เปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงไทยรวมใจภักดิ์ และร่วมลงนามถวายพระพร จากนั้นในเวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ นำโดยพระอาจารย์โกสินทร์ (ปญฺญาวุฒิโก) จากวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร

คลิกชมภาพได้ที่นี่