ประชุม

ประชุมเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “ราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
ดูภาพได้ที่นี่