ประชุม

ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ แปลง 905