ประชุม

ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม วิทันตสาสมาธิ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมหลักสูตร…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018