กิจกรรม

คัดเลือก เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

กองศิลปวัฒนธรรม จับมือ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เฟ้นหาตัวแทนนักศึกษา เป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผลการคัดเลือก…เด็กสถาปัตย์-ศิลปศาสตร์ เข้าวิน…

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานกรรมการคัดเลือกนักศึกษาผู้มีความสามารถการใช้ภาษาไทยดีเด่น โดยพิจารณาจากความสามารถด้านการพูด การอ่าน(ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง) และการเขียน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม บัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการคัดเลือกโดย สาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ และกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

การคัดเลือกเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาหลากหลายคณะ เข้ารับการทดสอบ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม หัวหน้าสาขาภาษาไทยประยุกต์ ผศ.อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ อาจารย์ผการัตน์ ใยทอง และผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผอ.กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิจารณา

สำหรับผลการตัดสิน ปรากฏว่า นางสาวพัชรา ทองวิไล จากคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การอ่านทำนองเสนาะบทร้อยกรอง และนางสาวธิติพร อารีเอื้อ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การพูดฉับพลัน และนางสาว ปาริชาติ รับสมบัติ จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อนึ่ง นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 คน จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นลำดับต่อไป

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า / สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th