ประชุม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอพ.สธ. – มทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร …

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2018