วิทันตสาสมาธิ 11-13 กันยายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิกับการรักษาโรค โดยมี อ.รัตนาวดี ครุยทอง เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 13 กันยายน 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิกับการรวมคณะ โดยมี อ.สุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยา…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 13 กันยายน 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิกับการหลงผิด โดยมี ดร.วัฒนี วัฒนวิกย์กิจ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 13 กันยายน 2017