วิทันตสาสมาธิ 24-26 กรกฎาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การบริกรรมเปรียบด้วยเด็กอ่อน โดยมี ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ภาพข่าวกิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การวางจิตขณะบริกรรม โดยมี อ.สันห์สิตา อินทร์วิเศษ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ภาพข่าวกิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การวัดผลของการบริกรรม โดยมี อ.พิศาล จอโภชาอุดม เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

ภาพข่าวกิจกรรม