ประชุม

ประชุมเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย

 

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ประชุมเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในที่ประชุมได้หารือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการนี้ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
โดยกำหนดส่งผลงานให้กองศิลปวัฒนธรรมจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำไปจัดนิทรรศการ ภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 คะ