อบรม Google Apps for Education รุ่นที่ 8

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการอบรม Google Apps for Education รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 5 -7 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ