ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี

กองศิลปวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2558 โดยมี ผศ.กฤษฎี สุขฉายี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และอาจารย์จรัสพิมพ์ วังเย็น เป็นผู้ตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

วิทันตสาสมาธิ 10-12 ตุลาคม 2559

บทเรียนเรื่อง “อาทิสมานกายกับสมาธิ” โดย รศ.ภณิดา มาประเสริฐ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 อาทิสมานกาย คือ กายละเอียดในกายเราหรือกายทิพย์ ซึ่งมีกันทุกคน มีความสำคัญ คือ เป็นที่อยู่ของใจ ต้อนรับใจของเราตลอดเวลา แนวทางสัมผัสกับอาทิสมานกายต้องลดอารมณ์ จนเกิดพลังจิตสูงในระดับอุปจาระสมาธิ สามารถสัมผัสและบังคับอาทิสมานกายได้ ซึ่งก่อให้เกิดความสุขและได้รับพลังจิตสูงมีประโยชน์มาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำวิชาสมาธิสู่บุคลากรทุกระดับหวังยกระดับจิตใจ เพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน และขยายผลสู่นักศึกษาต่อไป Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 3-5 ตุลาคม 2559

บทเรียนเรื่อง “อาการของสมาธิ” โดย อ.สุริยา มากมูล เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 อาการของสมาธิมีความสำคัญ ที่จำเป็นต้องรู้ เหมือนหมอรู้อาการคนไข้จะได้รักษาคนไข้ได้ถูกตามอาการ ต้องรู้ว่าสมาธิที่ถูกคืออะไร อาการที่ผิดเป็นอย่างไร อยู่ในขั้นไหน สูงต่ำเพียงใด จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ลักษณะของอาการสมาธิ มีดังนี้ 1. อารมณ์ เอกัคคตารมณ์ 2. ชวนจิต มีกระแสจิต 3. ปิติ Continue Reading →

สำรวจพื้นที่สำหรับจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม นำบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมและนักศึกษาผู้นำชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำรวจพื้นที่สำหรับจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ อุทยานสวนหินพุหางนาค อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลา 59 ซึ่งในโครงการ นักศึกษาทั้ง 9 คณะ จะได้ทำกิจกรรมบวชป่า และสร้างฝายชลอน้ำเพื่อสร้างเกราะป้องกันธรรมชาติ ชาวบ้านเชื่อว่า ผืนป่าที่ผ่านพิธีบวช เป็นเสมือนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเข้าไปทำลายได้ ทำให้ต้นไม้มีโอกาสคืนความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินได้เต็มที่ และสายน้ำลำธารที่เกิดจากป่าต้นน้ำดังกล่าว ก็จะฟื้นคืนชีวิตอีกครั้ง

วิทันตสาสมาธิ 26-28 กันยายน 2559

บทเรียนเรื่อง “การวัดผลของสมาธิ” โดย อ.สุพจน์ เลียดประถม เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 59 การวัดผลของสมาธิ หมายถึง การวัดระยะของสมาธิว่าถึงขั้นตอนใด เพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้า บทเรียนเรื่อง “ประโยชน์ของสมาธิ” โดย อ.พรรณี จารุสมบัติ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ประโยชน์ของสมาธิ (ทางโลก) 1. ทำให้หายความกังวล Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 19-21 กันยายน 2559

บทเรียนเรื่อง “ลักษณะของสมาธิ” โดย อ.สุพจน์ เลียดประถม เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 59 ลักษณะของสมาธิ คือ มีความสงบ ความจดจ่อ การลดระดับอารมณ์ การมีความสบาย อาการของการขาดสมาธิ คือ เหม่อลอย หลงลืมหุนหันพลันแล่น ประโยชน์ของสมาธิ สามารถแก้ไขจุดบกพร่อง ทำให้สังคมไม่ยุ่งเหยิง ลด การทำร้ายซึ่งกันและกัน   บทเรียนเรื่อง “ขั้นตอนของสมาธิ” โดย อ.ปิยนาถ Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 12 – 14 กันยายน 2559

บทเรียนเรื่อง “อาการเจ็บคัน โดยไม่มีเหตุผล” โดย อ.ประมินทร์ พิชิตการค้า เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ  เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 59 อาการเจ็บคันโดยไม่มีเหตุผล แบบละเอียด ในการทำสมาธิ เป็นการต่อต้านสมาธิอย่างหนึ่ง เกิดจากการสกัดกั้นอารมณ์ ต่อสู้กับการบริกรรม ทำให้เกิดอาการกิริยาขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผล อารมณ์ ตามใจ ตามกระแส จะไม่เกิดกิริยา ถ้าเราต้องทานกระแส สะกัดกั้นอารมณ์ ไม่ให้มารู้สึกไม่ตามใจ ฝืนใจ สกัดกั้น จึงต้องเกิดการต่อสู้กัน Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 5 – 7 กันยายน 2559

บทเรียนเรื่อง “ความปริวิตก” โดย อ.ณัฐพงศ์ เพิ่มปิยะธรรม เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ความปริวิตก คือลักษณะการต่อต้านสมาธิ ที่คิดในแง่ลบเป็นเชื้อโรคร้าย หากมันเกิดทุกขณะจิต จะเกิดการต่อต้านไม่อยากทำสมาธิ ตัวอย่างความปริวิตก ได้แก่ – คิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา – ทำความเข้าใจของตัวเองไม่เป็นที่แน่นอน – ความลังเล – หลงตัวเอง – ไม่สมหวัง ทางแก้ไข ทำความสะอาดจิตใจ  คิดบวก

วิทันตสาสมาธิ 29-31 สิงหาคม 2559

บทเรียนเรื่อง “การวางจิตขณะบริกรรม” โดย อ.ศรีวิมล ฉัตรจุฑามาส เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ หลักการวางจิตขณะบริกรรม มี ๓ ประการ ได้แก่ ๑.มีสติ โดยจิตอยู่ ณ คำบริกรรม และอยู่ ณ ที่วางจิต คือที่หน้าผาก ที่หัวใจ หรือที่สะดือ ๒. มีศรัทธา คือ ความเชื่อที่สมาธิสามารถสร้างพลังจิตได้ และ Continue Reading →

ม.ราชมงคลพระนคร
มุ่งมั่นสนองพระราชดำริ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นำนักศึกษาปลูกป่าแปลง 905 จ.กาญจนบุรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีม.ราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการ มทร.พระนครสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ 3 กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง 905 จ.กาญจนบุรี โดยมีนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ในการนี้ นักศึกษา 9 Continue Reading →