ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอพ.สธ. – มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ในที่ประชุมมีการสรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ. และของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีกิจกรรมจับฉลากชิงของรางวัลสำหรับบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ กองศิลปวัฒนธรรม ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี และร้านอาหาร คาราโอเกะ ซิตี้

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. – มทร.พระนคร Continue Reading →

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2559 ณ Continue Reading →

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย พิจารณาแผนการดำเนินงานของบุคลการกองศิลปวัฒนธรรม และการเตรียมการดำเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) Continue Reading →

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๘ พรรษา มหาราชา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๘ พรรษา มหาราชา  ณ หอประชุม D-Hall ม.ราชมงคลพระนคร  เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  พิธีการประกอบด้วยกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ๙ รูป จากวัดนรนาถสุนทริการาม กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล พิธีอาศิรวาทราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา Continue Reading →

พิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ / นวัคคหายุสมธัมม์

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยในกิจกรรมมีพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ / นวัคคหายุสมธัมม์ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล พสกนิกรผู้อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างทั่วถึง พร้อมเพรียงกัน Continue Reading →

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนจิตรลดา

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้แทน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร นายวัชรพงษ์  สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ประตูพระวรุณอยู่เจน สวนจิตรลดา Continue Reading →

ร่วมกันสร้างเกราะป้องกันธรรมชาติ
โดยการบวชป่าและสร้างฝ่ายชะลอน้ำ

นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มทร.พระนครสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ 1 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ณ พื้นที่อุทยานสวนหินพุหางนาค อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ในการนี้มีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวน 99 คน โดยมีกิจกรรมบวชป่าเพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และเรียนรู้ระบบนิเวศน์เขาหินปูนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหางนาค Continue Reading →