ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี เฉลิมพระเกียรติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ซึ่งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ซึ่งทางม.ราชมงคลพระนครได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ กัณฑ์ที่ ๙ “กัณฑ์มัทรี” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 11-13 กรกฎาคม 2559

บทเรียนเรื่อง “ชุมชน-ป่าไม้-ภูเขา” โดย อ.ชวลิต ศรีโฉมงาม เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การทำสมาธิในชุมชน – ต้องรู้จักว่าควรทำหรือไม่ควรทำ ในที่ชุมชนต้องไม่ทำอวด หรือทำเสียงรบกวน ผู้ทำสมาธิ – การทำสมาธิ ในชุมชนก็สำเร็จได้ ถ้าเป็นชุมชนแห่งธรรมส่งเข้าสู่สิ่งหนึ่งเดียวกันเป็นเอกภาพ การทำสมาธิในป่าไม้ ภูเขา เพราะเป็นที่สงบ ทำสมาธิได้ – ในปัจจุบัน ป่ามีน้อย ให้รักษาป่าเพื่อการฝึกจิต – ป่าไม้มีส่วนในการบำเพ็ญสมาธิได้มากที่สุด

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา กับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช พร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีมหามงคลถวายเทียนพรรษา จัดโดย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา Continue Reading →

ครบรอบ 67 ปี วิทยาเขตเทเวศร์

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ครบรอบ 67 ปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จัดขึ้น ณ ลานหน้าพระบรมรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมพิธี

วิทันตสาสมาธิ 4-6 กรกฎาคม 2559

บทเรียนเรื่องอิริยาบท ๔ โดยมีท่าน รศ.ภณิดา มาประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อิริยาบท ๔ คือ อาการทั้ง ๔ ที่สามารถทำสมาธิได้ ได้แก่ ๑ นั่ง = นั่งสมาธิ ๒ ยืน = ยืนสมาธิ ๓ เดิน = เดินสมาธิ คือการเดินจงกรม ๔ Continue Reading →

ม.ราชมงคลพระนครปฏิบัติธรรม
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๗๐ ปี
“หลักสูตร วิทันตสาสมาธิ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ“หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๖” ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยวิทยากรในครั้งนี้คือ พระอาจารย์โกสินทร์ ปญฺญาวุฑฒิโก และทีมงานวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยกิจกรรมจะจัดตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน Continue Reading →

ม.ราชมงคลพระนคร นำบุคลากรเยือนถิ่นบัวงาม ศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในโครงการจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการสร้างผู้นำทางคุณธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ณ แหล่งพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2559 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีวัชรพงษ์ สูงปานเขา เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ภายในโครงการ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร 40 คน เดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มจากสักการะพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ณ วัดใต้ Continue Reading →

ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมปฏิบัติธรรมฝึกจิตชนะใจ “ชินนสาสมาธิ”

ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมปฏิบัติธรรมฝึกจิตชนะใจ “ชินนสาสมาธิ” เล็งขยายผลอบรมสมาธิระยะยาวต่อเนื่องในหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ”…หวังปั้นครูสมาธิมืออาชีพ พัฒนาจิตให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย วันนี้ (22 มิถุนายน 2559) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมสัมมนา เพื่อการสร้างผู้นำคุณธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน อบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 วัน ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีปฐมนิเทศ Continue Reading →

ชมรม มทร.พระนครอาวุโส
สะสมเสบียงบุญ

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ นำชมรม มทร.พระนครอาวุโส “สะสมเสบียงบุญ” ณ พุทธอุทยาน วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส เข้าร่วมโครงการ “ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม” ณ พุทธสถานวัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อำนวยความสะดวกและจัดทีมวิทยากรนำชม พร้อมบรรยายความรู้ถึงแนวคิด วัตถุประสงค์ของการสร้างพุทธสถานและวัตถุมงคลภายในบริเวณพื้นที่วัดซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่ถึง 300 ไร่ Continue Reading →

ม.ราชมงคลพระนคร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
และเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคล

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70ปี วันนี้ (9 มิถุนายน 2559) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ Continue Reading →