โครงการ มทร.พระนคร
สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ ๑ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ มทร.พระนคร จัดโครงการ มทร.พระนครสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๑ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย ณ แหล่งเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ เยี่ยมชมพื้นที่โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ก่อนเดินทางเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยนักศึกษาเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ในกิจกรรมฐาน ประกอบด้วยการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก การปลูกพืชอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ Continue Reading →

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ณ แปลง 905 จ.กาญจนบุรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มปัญญาสยาม หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 4 จัดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่แปลง 905 กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริฯ โดย มทร.พระนคร ในการนี้ กลุ่มปัญญาสยามได้ร่วมฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของพื้นที่แปลง 905 และการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ที่ผ่านมาของ Continue Reading →

เตรียมความพร้อมโครงการมทร.พระนครสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

กองศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ มทร.พระนครสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน และแหล่งศึกษาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ในที่ประชุมได้กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปยังชุมชนบ้านถ้ำเสือ ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2558

“โขน” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดทำข้อมูล “โขน” มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ครั้งที่ ๑ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. ในการนี้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตติ์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กล่าวเปิดงาน โดยมีการแสดงโขน จากภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการเสวนาเรื่อง “โขนกับความอยู่รอดในสังคมไทย” Continue Reading →