โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019

ลงมือปฏิบัติจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ณ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018

โครงการราชมงคลพระนครสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ณ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018

ม.ราชมงคลพระนคร “ปลูกป่าในใจคน”

ม.ราชมงคลพระนคร "ปลูกป่าในใจคน” นำนักศึกษาลงแปลง 905 ศึกษาพรรณไม้ เรียนรู้การใช้ประโยชน์ สืบสานงานอนุรักษ์พรรณไม้ ตามรอย… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2018

โครงการราชมงคลพระนคร
สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวลภาพพิธีเปิดและการบรรยายช่วงเช้า โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ประมวลภาพพิธีเปิดและการบรรยายช่วงเช้า โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2018 ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มช่วงบ่าย โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มช่วงบ่าย โครงการราชมงคลพระนคร Continue Reading →

นักศึกษา 9 คณะเดินทางเข้าป่า
เพื่อเรียนรู้พันธุ์พืช

นักศึกษา ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม มทร.พระนคร นำนักศึกษา 9 คณะเข้าป่า เพื่อเรียนรู้พันธุ์พืช… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 18 มีนาคม 2018