การประกวดสุนทรพจน์

การประกวดสุนทรพจน์วันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

การประกวดสุนทรพจน์วันพ่อแห่งชาติปี ๒๕๖๔

การประกวดสุนทรพจน์วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

การประกวดสุนทรพจน์วันพ่อแห่งชาติปี ๒๕๖๕