โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปี 2563

กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาดูงาน ๓ วัฒนธรรม ไทย จีน คริสต์ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ ๒  ไหว้พระขอพรรับปีใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓